Vrátenie tovaru ‒ odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese: Milan Jurčo, Hradná 343, 033 01 Liptovský Hrádok alebo na emailovej adrese info(at)jurcosport.com. Na tento účel môžete vyplniť a zaslať formulár na odstúpenie od zmluvy (uvedený nižšie) alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.jurcosport.com. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom). Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, t. j. kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu, ktorý preukazuje zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Kupujúci nám tovar zašle späť alebo ho prinesie na našu adresu Hradná 343, 033 01 Liptovský Hrádok najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Ďalšie povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho upravuje § 9 zákona č. 102/2014 Z. z.


Formulár na odstúpenie od zmluvy

Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, ak si želáte odstúpiť od zmluvy.Kontakt

MILAN JURČO

Hradná 343,
033 01 Liptovský Hrádok
Slovensko


(+421) 905 451 755